ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) New

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3) New

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) New

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งพนักงานขนส่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งวิศวกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนายช่างโยธา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
(ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
สังกัดกรมเจ้าท่า พ.ศ.2565

ส่วนกลาง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ)
ส่วนกลาง : นักวิชาการพัสดุ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ส่วนกลาง : วิศวกร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ส่วนกลาง : เจ้าพนักงานสื่อสาร (กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป)
ส่วนกลาง : นายช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป)
ส่วนกลาง : นายช่างโยธา (กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป)
ส่วนกลาง : พนักงานขนส่ง (กลุ่มงานบริการ)
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
สังกัดกรมเจ้าท่า พ.ศ.2565

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 : เจ้าพนักงานขนส่ง (กลุ่มงานบริการ)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 : ช่างเครื่องเรือ (กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป)
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
สังกัดกรมเจ้าท่า พ.ศ.2565

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 : เจ้าพนักงานขนส่ง (กลุ่มงานบริการ)
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565)